+(48) 534 240 000SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Zapraszamy na ZAKUPY

Zobacz naszą ofertę.


Regulamin

Regulamin sprzedaży

§ 1

Pojęcia

Po przez użyte terminy należy rozumieć:

1.    Formularz Zamówienia - formularz na stronie Sklepu internetowego, za pomocą którego Kupujący, może dokonać zakupu Towarów lub dokonać zapytań Sprzedającym o złożeniu mu oferty sprzedaży,

2.    Login – nazwa Kupującego w Sklepie internetowym,

3.    Konto – znajdujące się na stronie Sklepu internetowego miejsce, indywidualnie przypisane do Kupującego, z którego będzie mógł korzystać po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu, a następnie zalogowaniu podając login i hasło, poprzez które będzie mógł dokonywać zakupu Towarów lub dokonywać zapytań Sprzedającym o złożeniu mu oferty sprzedaży,

4.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie internetowym lub dokonuje zapytań Sprzedającym o złożeniu mu oferty sprzedaży,

5.    Rejestracja – procedura założenia konta w Sklepie internetowym,

6.    Sprzedający – ePrzedsiębiorca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorskiego 100 niski parter lok. nr 1,66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-317-05-94, REGON: 081203958, KRS 0000506468, adres poczty elektronicznej: info@godruk.pl

7.    Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.godruk.pl,

8.    Towar – rzecz ruchoma wraz z przynależnościami i częściami składowymi, prezentowana w Sklepie Internetowym,mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży.


§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym umów sprzedaży Towarów lub dokonywania zapytań do Sprzedających o złożeniu oferty sprzedaży Towaru,dokonywana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2.    Sprzedający nie zobowiązali się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk.


§ 3

Sposób porozumiewania się

Sprzedający i Kupujący będą się wzajemnie porozumiewać w formie pisemnej lub elektronicznej na następujące adresy:

1.    Kupujący będzie wysyłać do Sprzedających oświadczenia na adres prowadzenia działalności lub adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 pkt 6),

2.    Sprzedający będą wysyłać do Kupującego oświadczenia, na adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 4.


§ 4

Rejestracja

1.    Celem ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący może dokonać Rejestracji, w celu założenia Konta.

2.    W celu dokonania Rejestracji Kupujący zobowiązany będzie do wprowadzenia danych wskazanych w treści formularza rejestracyjnego.

3.    W formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązany będzie do wskazania:

a.        imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub firmy przedsiębiorcy (w przypadku pozostałych osób),

b.        adresu zamieszkania (w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) albo adresu siedziby (w przypadku pozostałych osób),

c.        adresu do wysyłki Towaru (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo adres siedziby),

d.       NIP,

e.        numer telefonu kontaktowego,

f.         adresu poczty elektronicznej.

4.    Pozytywna Rejestracja zostanie potwierdzona poprzez informację wysłaną przez Sprzedających, na adres poczty elektronicznej Kupującego, wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5.    Z chwilą dokonania Rejestracji,Kupujący:

a.        wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązań Sprzedających, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży,

b.        oświadcza,że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,

c.        oświadcza,że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu,

d.       wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych regulaminem, a także związanych z wykonywaniem przez Sprzedających ich zobowiązań, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży,  w trybie przesłania ich na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu rejestracyjnym.

e.        Kupujący po dokonaniu Rejestracji, będzie uprawniony w każdej chwili, do zmiany danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym.

6.    W celu skorzystania z Konta,Usługobiorca zobowiązany będzie do zalogowania się do niego. Logowanie będzie odbywać się poprzez wpisanie Loginu i hasła.

7.    Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z nieprawidłowym wprowadzeniem danych,niezbędnych do korzystania z Konta.

8.    Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie przez niego osobom trzecim Loginu i hasła niezbędnego do korzystania z Konta.

9.    Sprzedający będą mieć prawo pozbawienia Kupującego Konta w przypadku gdy:

a.        Kupujący poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,

b.        Sprzedający odstąpili od umowy sprzedaży z Kupującym na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosił Kupujący,

c.        Kupujący osobiście, wspólnie z innymi podmiotami lub za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Serwisu internetowego w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Serwisu internetowego przez osoby trzecie albo w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.


§ 5

Zawarcie umowy sprzedaży z opcją „Sprzedaż”

1.    Umowa sprzedaży Towaru, z zaznaczoną opcją „Sprzedaż”, zostanie zawarta w następujący sposób:

a.    w przypadku gdy Kupujący posiada Konto, to zobowiązany on będzie zalogować się do Konta, zaznaczyć przez Kupującego opcji „Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem” znajdującej się przy wybranym Towarze, a następnie wypełnienia Formularza zamówienia i potwierdzenia transakcji poprzez wybranie opcji „Potwierdź zawarcie zakupu” albo

b.    w przypadku gdy Kupujący nie posiada Konta, to zobowiązany on będzie do zaznaczenia opcji „Oświadczam,że zapoznałem/am się z regulaminem” znajdującego się przy wybranym Towarze, następnie wypełnienia Formularza zamówienia wraz ze wskazaniem sposobu odbioru Towaru i potwierdzenia transakcji poprzez wybranie opcji „Potwierdź zawarcie zakupu.”

c.    umowa zostanie zawarta z chwilą wybrania opcji „Potwierdź zawarcie zakupu”

d.   po potwierdzeniu zawarcia zakupu Kupujący przesyła za pomocą formularza na stronie Sklepu internetowego swój projekt graficzny w postaci pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie.Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Wszystkie czcionki w plikach otwartych muszą być zakrzywione, mapy bitowe w kolorystyce CMYK. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Kupującego.

2.    Zawarcie umowy zostanie potwierdzone przez Sprzedających poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.    W Formularzu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do wskazania swoich danych, niezbędnych do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

4.    Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


§ 6

Zawarcie umowy sprzedaży z opcją „Zapytanie”

1.    Umowa sprzedaży Towaru, z zaznaczoną opcją „Zapytanie”, zostanie zawarta w następujący sposób:

a.    w przypadku gdy Kupujący posiada Konto, to zobowiązany on będzie zalogować się do Konta, zaznaczenia przez Kupującego opcji „Zapytanie” znajdującej się przy wybranym Towarze, następnie Sprzedający prześlą drogą elektroniczną indywidualną ofertę zakupu Towaruzaakceptowanie przez Kupującego powyższej oferty Sprzedających oznaczać będzie zawarcie umowy,

b.    w przypadku gdy Kupujący nie posiada Konta, to zobowiązany on będzie po zaznaczeniu opcji zarejestrowania się w Sklepie internetowym, a następnie zaznaczeniu opcji „Zapytanie” znajdującej się przy wybranym Towarze, do wypełnienia formularza, następnie Sprzedający prześlą drogą elektroniczną indywidualną ofertę zakupu Towaru zaakceptowanie przez Kupującego powyższej oferty Sprzedających oznaczać będzie zawarcie umowy.

2.    W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Towar znajdujący się w Sklepie internetowym z zaznaczoną opcją„Zapytanie”, nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3.    Niezaakceptowanie przez Kupującego oferty sprzedaży, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 (słownie: cztery) dni,liczonych od dnia wysłania jej drogą elektroniczną przez Sprzedających,skutkować będzie przestaniem wiązania Sprzedających złożoną ofertą sprzedaży.


§ 7

Zapłata ceny sprzedaży

1.    Kupujący zobowiązany będzie zapłacić za Towar niezwłocznie po zawarcia umowy sprzedaży na konto Sprzedającego podane przy potwierdzeniu zawarcia umowy przez Sprzedającego na adres mail Kupującego podany przy rejestracji Konta.

2.    Cena sprzedaży Towaru wyrażona będzie w kwocie netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług).

3.    Cena sprzedaży Towaru nie obejmuje kosztów transportu, które obciążają Kupującego. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostarczenia Towaru we wskazane przez niego miejsce, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kosztów transportu wynikających z oferty sprzedaży Sprzedających.

4.    Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty należnego Sprzedającym wynagrodzenia:

przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedających wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy.

5.    Na okoliczność zapłaty należnego Sprzedającym wynagrodzenia, zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej Kupującemu.

6.    Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


§ 8

Wydanie albo wysłanie Towaru

1.    Po zapłaceniu przez Kupującego całości ceny sprzedaży i innych opłat wynikających z treści oferty sprzedaży:

a.        Kupujący będzie mógł odebrać Towar, o ile wybrał opcję jego osobistego odbioru albo

b.        w przypadku wybrania opcji wysyłki, Towar zostanie wysłany na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia jako adres do wysyłki.

c.        Towar będzie można odebrać w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 100 niski parter lokal nr 1:

d.       od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Sprzedający zastrzegają jednakże, że Towar nie będzie mógł być odebrany w dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta.

2.    W przypadku wybrania przez Kupującego opcji wysyłki, Towar zostanie wysłany w terminie podanym w Sklep internetowy przy składaniu zamówienia. Sprzedający zastrzegają jednakże, że termin wysłania Towaru zostanie przedłużony o dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta.

3.    W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru, Sprzedający wezmą go w odpłatne przechowanie. Wysokość wynagrodzenia za przechowanie Towaru wynosić będzie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień przechowywania.

4.    Miejsce dostarczenia Towaru wskazane przez Kupującego musi się znajdować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że wcześniej dostawa poza RP zostanie uzgodniona ze Sprzedawcą i wyrazi on chęć dostarczenia Towaru poza RP.

5.    Kupujący odbierając przesyłkę z Towarem, zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Towaru, należy w obecności kuriera, sporządzić protokół który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedających.


§ 9

Odstąpienie od umowy

1.    Sprzedający oprócz postanowień wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą uprawnieni do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w przypadku gdy Kupujący będzie w opóźnieniu trwającym dłużej niż 7 dni (słownie: siedem) dni, w zapłacie całości sprzedaży i innych opłat wynikających z oferty sprzedaży.

2.    Kupujący oprócz postanowień wynikających z obowiązujących przepisów prawa będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Sprzedający będą w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni(słownie: siedmiu) z wydaniem albo wysłaniem Towaru ( z wyłączeniem czasu oczekiwania na dostawę towaru, o którym Sprzedający poinformował Kupującego).


§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy Kupującego będącego konsumentem

1.    Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do Kupujących będących konsumentami, niezależnie od postanowień §9.

2.    Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie14 (słownie: czternaście) dni. Bieg terminu rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a.        obejmuje wiele rzeczy wchodzących w skład Towaru, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b.        polega na regularnym dostarczaniu rzeczy wchodzących w skład Towaru przez czas oznaczony– od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3.    Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w zakładce „Prawo do odstąpienia od umowy”.

4.    Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy, że Kupujący wyśle oświadczenie przed jego upływem.

5.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3powinno zostać wysłane na adres Sprzedających, wskazany w § 1 pkt 6).

6.    Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów:

a.        świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b.        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

c.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

e.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

f.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

g.        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

h.        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

i.          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

j.          od o starczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

k.        zawartej w drodze aukcji publicznej

l.          oświadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

m.       o dostarczanie treści cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 11

Składanie reklamacji przez Kupującego

1.    Kupujący zobowiązany jest składać reklamacje w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres Sprzedających wskazany w § 1 pkt 6).

2.    Sprzedający zobowiązani są rozpatrzeć reklamację w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, liczonych od chwili jej otrzymania, a następnie poinformować Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres Kupującego wskazany w  § 4.

3.    Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Kupującego. Sprzedający nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji. Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym nie wielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

4.    Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej wciągu 48 godzin od otrzymania Towaru. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Sprzedawcy całego zamówionego nakładu.

5.    Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalinitp.).

6.    Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100%reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

7.    W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie jej rozwiązania.

8.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.


§ 12

Dane osobowe

1.    Sprzedający są administratorami danych osobowych, które będą się znajdować w bazie danych.

2.    Sprzedający zobowiązują się zabezpieczyć dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 13

Postanowienia końcowe

1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili wskazanej w treści zmienionego regulaminu i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem w życie brzmienia nowego regulaminu.

3.    Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Gorzowa Wlkp. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

4.    W przypadku różnicy w treści umowy sprzedaży wynikającej z niniejszego regulaminu oraz indywidualnych postanowień pomiędzy Kupującym i Sprzedającymi, strony wiązać będą w tym zakresie postanowienia indywidualne ustalone pomiędzy stronami.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij